regulamin wewnętrzny

Regulamin wewnętrzny Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Z muzyką do ludzi”

Na podstawie § 21 pkt. 1 Statutu Stowarzyszenia, w celu określenia programu działania, środków do jego realizacji, zasad postępowania, oraz struktury organizacyjnej Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza tekst Regulaminu Wewnętrznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Z muzyką do ludzi”, zobowiązując do bezwzględnego przestrzegania przez wszystkich Członków Stowarzyszenia.

Rozdział I

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Zasady przyjmowania nowych Członków Stowarzyszenia.

§1.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia, jak również były Członek o to się ubiegający, musi uzyskać rekomendacje dwóch aktualnych Członków Stowarzyszenia.

§2.

Utrata członkostwa Stowarzyszenia.

§3.

Członek Stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa w następujących przypadkach:

Odwołanie od uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§4.

Zawieszenie członkostwa Stowarzyszenia.

§5.

Wnioski, skargi i postanowienia końcowe.

§6.

Rozdział II

Założenia ogólne dotyczące realizacji celów statutowych, zasady finansowe.

Założenia ogólne dotyczące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia

§7.

§8.

Zasady finansowe Stowarzyszenia

§9.

Rozdział III

Zasady funkcjonowania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego

§10.

§11.

Nasz profil na facebook