statut

STATUT

Stowarzyszenia „Z muzyką do ludzi”

Postanowienia ogólne

§ 1

§ 2

§ 3

Ilekroć w statucie jest mowa o Stowarzyszeniu należy przez to rozumieć Stowarzyszenie „Z muzyką do ludzi” w Nowieczku.

§ 4

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swoich spraw, jak i indywidualnych spraw członków Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać prowadzenie tych spraw osobom fizycznym lub stosownym instytucjom. Członkom i pracownikom Stowarzyszenia należy się zwrot kosztów poniesionych w związku z udziałem w naradach, konferencjach, koncertach, festiwalach jak również w szkoleniach i w dokształcaniu, jeśli Zarząd uzna konieczność doskonalenia ich umiejętności do realizacji celów statutowych.

§ 7

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, a także realizować swe cele statutowe we współpracy z polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi.

§ 8

Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania.

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

§ 10

Sposoby realizacji celów:

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne zamieszkałe w krajui za granicą.

§ 12

Członkami Stowarzyszenia są:

§ 13

§ 14

Członek zwyczajny ma prawo do:

§ 15

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

§ 16

Członek wspierający i honorowy posiada prawa i obowiązki określone w § 14 i 15 oprócz pkt 1 § 14

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

2. W przypadku określonych w ust. 1 pkt d, e orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia.

3. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ IV

Struktura organizacyjna

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

§ 19

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 5 lat.

§ 20

§ 21

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

§ 22

§ 23

W przypadku rezygnacji, skreślenia lub śmierci członka Zarządu Stowarzyszenia w trakcie kadencji, przeprowadzenie skład głosowania osobowy Zarządu Walnego jest uzupełniany poprzez Zgromadzenia na nieobsadzone stanowisko.

§ 24

Do zakresu działania Zarządu należy:

§ 25

Do podejmowania decyzji dotyczących dysponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Stowarzyszenia uprawnieni są: Prezes Stowarzyszenia lub dwaj inni członkowie Zarządu łącznie.

§ 26

§ 27

W przypadku skreślenia, rezygnacji (jak w § 23) lub śmierci członka Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy Komisji Rewizyjnej jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie głosowania przez Walne Zgromadzenie na nieobsadzone stanowisko.

§ 28

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

§ 29

ROZDZIAŁ V

Majątek Stowarzyszenia

§ 30

Środki na działalność Stowarzyszenia pochodzą z:

Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:

Działalność odpłatna pożytku publicznego:

§ 31

Środki pieniężne przechowywane są na rachunku bankowym, a środki rzeczowe w siedzibie Stowarzyszenia.

§ 32

§ 33

§ 34

1. Zabronione jest udzielanie pożyczek przez Stowarzyszenie lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do:

2. Zabronione jest przekazywanie majątku Stowarzyszenia osobom, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

3. Zabronione jest wykorzystywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz osób, o których mowa w ust. 1 pkt a) - d) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.

4. Zabronione jest kupowanie przez Stowarzyszenie na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w ust. 1 pkt a) i b) oraz od osób, o których mowa w ust. 1 pkt c) i d).

§ 35

Dla ważności pism i dokumentów Stowarzyszenia wymagane są podpisy Prezesa Stowarzyszenia lub dwóch innych członków Zarządu łącznie.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 37

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 38

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

Statut PDF

Nasz profil na facebook