MENU

 

Regulamin serwisu www.zmuzykadoludzi.org.pl

 

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również prawo do negocjacji poniższego regulaminu. Negocjacje te powinny być wprowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego

Każdy Klient przed zawarciem umowy, zobowiązany jest zapoznać się z wewnętrznym regulaminem Platformy Sabbud.

 

 

REGULAMIN:

1. Platforma zmuzykadoludzi.org.pl jest prowadzona przez firmę zwaną „Usługodawcą”.

 

2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

 

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.

 

4. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia usługi przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Usługodawcy.

 

5. Zakupiona przez klienta usługa wraz z wybranym dokumentem sprzedaży jest przekazywana usługodawcy na podany przez usługodawcę w formularzu zamówienia adres e-mail lub wysyłana jest tradycyjnym listem na wskazany wcześniej adres.

 

6. Sprzedający odpowiada za sprzedawaną usługę zgodną z warunkami umowy między Sprzedającym a Klientem. W przypadku stwierdzenia, że Sprzedający nie wywiązuje się w pełni z warunków umowy Klient ma prawo do odwołania się do art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałych stosownych przepisów prawnych.

 

7. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres Usługodawcy.

 

8.W okresie czternastu dni od odebrania zamówionej usługi, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

9.Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia usługi swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Usługodawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 

11. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu usługi e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 

12. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://zmuzykadoludzi.org.pl/text/1/regulamin.html). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki po sprzedażowej. Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy regulamin jest zmieniany i Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje usługodawcę, że nie wyraża zgody na owe warunki. Usługodawca oraz Klient mają prawo rozwiązać umowę w ciągu 14 dni roboczych.

13. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania platformy zmuzykadoludzi.org.pl w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu , należy je wszystkie wyłączyć.

 

14. Informacje dotyczące opłat są przedstawiane wraz z umową świadczenia usług lub podczas spotkania stron, czy też kontakt telefoniczny jak i e-mail.

 

15. Klient nadaje prawo sprzedającemu do reklamowania jego firmy, sklepów, loga, miejsca pracy, produktów. Sprzedający ma prawo wykorzystywać przedstawione wyżej określenia w reklamach, telewizyjnych, radiowych, wszelkiego rodzaju postaciach pisemnych.

 

16. Każda osoba fizyczna ma prawo założyć konto i rozmawiać z wybranym przez siebie sklepem lub firmą budowlaną bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 

  1. Usługodawca informuje, iż okres próbny korzystania z platformy trwa 10 miesięcy od podpisania umowy. Bez poniesienia kosztów za korzystanie z owej usługi. Następnie tydzień przed końcową datą owego okresu próbnego zostanie podjęta próba telefoniczna oraz e-mail o ponownym podpisaniu umowy tym razem na okres 12 miesięcy, która rozpocznie się od dnia podpisania umowy. Przy podpisywaniu umowy klient otrzyma fakturę potwierdzająca wykupioną usługę. Jeśli klient się nie zgodzi na podpisanie umowy na okres 12 miesięcy usługodawca ma prawo usunąć jego sklep ze strony zmuzykadoludzi.org.pl.

  2. Wykupujący wybraną przez siebie usługę oświadcza, że zapoznał się z regulaminem.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym postanowienia RODO.